Skip to main content

3 Courses

Teacher: ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ สอนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

รหัสวิชา 2551402 ชื่อรายวิชา ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
สอนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

Teacher: ดรุณี ทิพย์ปลูก

ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ สอนโดย อาจารย์ ดรุณี ทิพย์ปลูก

รหัสวิชา 2551402 ชื่อรายวิชา ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
สอนโดย อาจารย์ ดรุณี ทิพย์ปลูก

Teacher: วรรณีศา สีฟ้า

ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ สอนโดย อาจารย์ ว่าที่ร.ต.หญิง ดร.วรรณีศา สีฟ้า

รหัสวิชา 2551402 ชื่อรายวิชา ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
สอนโดย อาจารย์ ว่าที่ร.ต.หญิง ดร.วรรณีศา สีฟ้า