Skip to main content

2 Courses

Modified 26 June 2020

การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล

รหัสวิชา4084612   ชื่อวิชา  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล

Modified 26 June 2020

การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัย

รหัสวิชา1071103   ชื่อวิชา  การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัย

Modified 26 June 2020

การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและภูมิปัญญาไทย

รหัสวิชา1024305   ชื่อวิชา  การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและภูมิปัญญาไทย

Modified 26 June 2020

การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะกลไก

รหัสวิชา1092202   ชื่อวิชา  การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะกลไก

Modified 26 June 2020

การเล่นเครื่องดนตรีสำหรับครูปฐมวัย

รหัสวิชา 1073401  ชื่อวิชา  การเล่นเครื่องดนตรีสำหรับครูปฐมวัย

Modified 26 June 2020

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

รหัสวิชา 1044402  ชื่อวิชา  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Modified 26 June 2020

การสัมมนาทางพลศึกษา

รหัสวิชา 4084903  ชื่อวิชา  การสัมมนาทางพลศึกษา

Modified 26 June 2020

การให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่

รหัสวิชา1074501   ชื่อวิชา  การให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่

Modified 26 June 2020

การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ

รหัสวิชา 1071102  ชื่อวิชา  การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ

Modified 26 June 2020

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รหัสวิชา1024206   ชื่อวิชา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Modified 26 June 2020

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

รหัสวิชา1810310   ชื่อวิชา  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

Modified 8 August 2022

เกมเบ็ดเตล็ด

Modified 26 June 2020

ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่

รหัสวิชา 1011103  ชื่อวิชา  ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่

Modified 26 June 2020

งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา1074901   ชื่อวิชา  งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

Modified 26 June 2020

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา

รหัสวิชา 1053502  ชื่อวิชา  จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา

Modified 26 June 2020

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

รหัสวิชา 1033301  ชื่อวิชา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Modified 26 June 2020

บาสเกตบอล

รหัสวิชา1091503   ชื่อวิชา  บาสเกตบอล