Skip to main content

0 Courses

Modified 21 September 2023

การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล

รหัสวิชา 4084609 ชื่อวิชา การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล

Modified 21 September 2023

การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล

รหัสวิชา 4084612 ชื่อวิชา การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล

Modified 21 September 2023

การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัย

รหัสวิชา 1071103 ชื่อวิชา การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัย

Modified 26 June 2020

การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและภูมิปัญญาไทย

รหัสวิชา1024305   ชื่อวิชา  การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและภูมิปัญญาไทย

Modified 21 September 2023

การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะกลไก

รหัสวิชา 1092202 ชื่อวิชา การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะกลไก

Modified 21 September 2023

การเล่นเครื่องดนตรีสำหรับครูปฐมวัย

รหัสวิชา 1073401  ชื่อวิชา  การเล่นเครื่องดนตรีสำหรับครูปฐมวัย

4 Courses
View all courses

Modified 21 September 2023

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

รหัสวิชา 1044402  ชื่อวิชา  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Modified 21 September 2023

การสัมมนาทางพลศึกษา

รหัสวิชา 4084903  ชื่อวิชา  การสัมมนาทางพลศึกษา

Modified 21 September 2023

การให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่

รหัสวิชา 1074501 ชื่อวิชา การให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่

Modified 21 September 2023

การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ

รหัสวิชา 1071102  ชื่อวิชา  การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ

Modified 21 September 2023

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รหัสวิชา 1024206 ชื่อวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Modified 21 September 2023

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

รหัสวิชา 1810310 ชื่อวิชา กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

Modified 8 August 2022

เกมเบ็ดเตล็ด

Modified 21 September 2023

ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่

รหัสวิชา 1011103  ชื่อวิชา  ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่

Modified 21 September 2023

งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา 1074901 ชื่อวิชา งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย