ไปยังเนื้อหาหลัก

2 รายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 30 June 2020

กฎหมายการศึกษา

รหัสวิชา 1064104 ชื่อรายวิชา กฎหมายการศึกษา อาจารย์ผู้สอน รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 1

รหัสวิชา 1074305 ชื่อวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 1

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

กระบี่กระบอง

รหัสวิชา1091406   ชื่อวิชา  กระบี่กระบอง

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

กรีฑา

รหัสวิชา1091402   ชื่อวิชา  กรีฑา

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

รหัสวิชา1091201  ชื่อวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การเคลื่อนไหวพื้นฐาน

รหัสวิชา1091401 ชื่อวิชาการเคลื่อนไหวพื้นฐาน

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

รหัสวิชา4084102 ชื่อวิชาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ

รหัสวิชา1024309 ชื่อวิชาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

รหัสวิชา1023303 ชื่อวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา1072104 ชื่อวิชาการจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ

รหัสวิชา1072203 ชื่อวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

รหัสวิชา1092102   ชื่อวิชา  การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การแนะแนวสุขภาพ

รหัสวิชา1024612  ชื่อวิชา  การแนะแนวสุขภาพ

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา1073701   ชื่อวิชา  การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม

รหัสวิชา 1023304  ชื่อวิชา  การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

รหัสวิชา1005801 ชื่อวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1

รหัสวิชา1004801   ชื่อวิชา  การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2

รหัสวิชา 1004802 ชื่อวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล

รหัสวิชา4084609   ชื่อวิชา  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล

คณะครุศาสตร์

ทักษะเครื่องสายตะวันตก 4 สอนโดย เสฏฐวุฒิ แก้วดี

รัหสวิชา 2032318 ชื่อรายวิชา ทักษะเครื่องสายตะวันตก 4
สอนโดย เสฏฐวุฒิ แก้วดี

อาจารย์: กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงานอัตโนมัติ สอนโดย ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

รหัสวิชา 4043814 ชื่อวิชา การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงานอัตโนมัติ
สอนโดย ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล