ไปยังเนื้อหาหลัก

0 รายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

กฎหมายการศึกษา

รหัสวิชา 1064104 ชื่อรายวิชา กฎหมายการศึกษา อาจารย์ผู้สอน รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 1

รหัสวิชา 1074305 ชื่อวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 1

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

กระบี่กระบอง

รหัสวิชา1091406 ชื่อวิชา กระบี่กระบอง

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

กรีฑา

รหัสวิชา 1091402 ชื่อวิชา กรีฑา

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

รหัสวิชา1091201  ชื่อวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

การเคลื่อนไหวพื้นฐาน

รหัสวิชา 1091401 ชื่อวิชาการเคลื่อนไหวพื้นฐาน

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

รหัสวิชา 4084102 ชื่อวิชาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ

รหัสวิชา 1024309 ชื่อวิชาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

รหัสวิชา 1023303 ชื่อวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา 1072104 ชื่อวิชาการจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ

รหัสวิชา 1072203 ชื่อวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

รหัสวิชา 1092102 ชื่อวิชา การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

การแนะแนวสุขภาพ

รหัสวิชา 1024612  ชื่อวิชา  การแนะแนวสุขภาพ

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา 1073701 ชื่อวิชา การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม

รหัสวิชา 1023304  ชื่อวิชา  การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

รหัสวิชา1005801 ชื่อวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1

รหัสวิชา 1004801 ชื่อวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1

แก้ไขแล้ว 26 July 2023

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2

รหัสวิชา 1004802 ชื่อวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2