Skip to main content

1 Courses

Teacher: พนัส ชัยรัมย์

การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการพัฒนาโครงการ สอนโดย อาจารย์พนัส ชัยรัมย์

รหัสวิชา 2532301 ชื่อรายวิชา การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการพัฒนาโครงการ
สอนโดย อาจารย์พนัส  ชัยรัมย์