Skip to main content

9 Courses

Teacher: สมชาย สอาดนัก

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สอนโดย ผศ.สมชาย สอาดนัก

รหัสวิชา 1005801 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
สอนโดย ผศ.สมชาย สอาดนัก

Teacher: จิณห์จุฑา สุวรรณ์คัมภีระ

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สอนโดย อาจารย์จิณห์จุฑา สุวรรณคัมภีระ

รหัสวิชา 1005801 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
สอนโดย อาจารย์จิณห์จุฑา สุวรรณคัมภีระ

Teacher: วิไลวรรณ ไชยลังการ

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สอนโดย อาจารย์วิไลวรรณ ไชยลังการ

รหัสวิชา 1004806 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
สอนโดย อาจารย์วิไลวรรณ  ไชยลังการ

Teacher: ปรัชญา ปานเกตุ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ปานเกตุ

รหัสวิชา 1004806 ชื่อรายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ปานเกตุ

Teacher: กมลาลักษณ์ นวมสำลี

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สอนโดย ผศ.ดร. กมลาลักษณ์ นวมสำลี

รหัสวิชา 1005801 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
สอนโดย ผศ.ดร. กมลาลักษณ์ นวมสำลี

Teacher: จักริน จันทนภุมมะ

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สอนโดยอาจารย์จักริน จันทนภุมมะ

รหัสวิชา 1005801 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
สอนโดยอาจารย์จักริน จันทนภุมมะ

Teacher: พิศาล ปานแก้ว

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สอนโดยอาจารย์พิศาล ปานแก้ว

รหัสวิชา 1004806 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
สอนโดยอาจารย์พิศาล ปานแก้ว

Teacher: ฟาริดา ร่มพฤกษ์

การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สอนโดย อาจารย์ ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

รหัสวิชา 1005801, 1004806 ชื่อรายวิชา การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
สอนโดย อาจารย์ ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

Teacher: ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สอนโดย อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ

รหัสวิชา 1005801,1004806 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
สอนโดย อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ