Skip to main content

1 Courses

Teacher: วรรณีศา สีฟ้า

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ สอนโดย ผศ.ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว และ อ.ว่าที่ร.ต.หญิง ดร.วรรณีศา สีฟ้า

รหัสวิชา 2554801 ชื่อรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
สอนโดย ผศ.ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว และ อ.ว่าที่ร.ต.หญิง ดร.วรรณีศา สีฟ้า