Skip to main content

1 Courses

Teacher: พัชรินทร์ สุริยวงค์

การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์

รหัสวิชา 1543401 ชื่อรายวิชา การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
สอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์