Skip to main content

1 Courses

Teacher: รักเกียรติ หงษ์ทอง

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ สอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รักเกียรติ หงษ์ทอง

รหัสวิชา 2557102 ชื่อรายวิชา ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักเกียรติ หงษ์ทอง