ไปยังเนื้อหาหลัก

0 รายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

รหัสวิชา4094212 ชื่อวิชา กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การคิดและการตัดสินใจ

รหัสวิชา4040102 ชื่อวิชา การคิดและการตัดสินใจ

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดการครัวมาตรฐาน

รหัสวิชา4101201 ชื่อวิชาการจัดการครัวมาตรฐาน

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดการงานบริการอาหาร

รหัสวิชา4094310 ชื่อวิชา การจัดการงานบริการอาหาร

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดการระบบบริการอาหาร

รหัสวิชา4093301 ชื่อวิชาการจัดการระบบบริการอาหาร

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดการเรียนรู้ด้านเคมี

รหัสวิชา4004803 ชื่อวิชาการจัดการเรียนรู้ด้านเคมี

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดการเรียนรู้ด้านชีววิทยา

รหัสวิชา4034804 ชื่อวิชาการจัดการเรียนรู้ด้านชีววิทยา

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา4004801 ชื่อวิชา การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รหัสวิชา4012206 ชื่อวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดการอาหารนานาชาติและท้องถิ่น

รหัสวิชา1743404 ชื่อวิชาการจัดการอาหารนานาชาติและท้องถิ่น

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา4094801 ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ

รหัสวิชา4520110 ชื่อวิชา การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การประกอบอาหารไทย

รหัสวิชา4091102 ชื่อวิชาการประกอบอาหารไทย

แก้ไขแล้ว 1 November 2023

การประกันคุณภาพอาหาร

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การประเมินทางอาหารและโภชนาการ

รหัสวิชา 4093205 ชื่อวิชาการประเมินทางอาหารและโภชนาการ

2 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานสำนักงาน

รหัสวิชา4042504 ชื่อวิชา การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานสำนักงาน

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รหัสวิชา4043807 ชื่อวิชา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การวางแผนรายการอาหาร และการคิดต้นทุน

รหัสวิชา4094309 ชื่อวิชา การวางแผนรายการอาหาร และการคิดต้นทุน