Skip to main content

0 Courses

Modified 25 June 2020

การประยุกต์ใช้แผ่นตารางทำการ

รหัสวิชา 7132301  ชื่อวิชา   การประยุกต์ใช้แผ่นตารางทำการ

Modified 25 June 2020

การประยุกต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา7123403   ชื่อวิชา   การประยุกต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Modified 25 June 2020

การโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง

รหัสวิชา 7102302  ชื่อวิชา   การโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง

Modified 25 June 2020

การพัฒนาเกม

รหัสวิชา 7123706  ชื่อวิชา   การพัฒนาเกม

Modified 26 June 2020

การพัฒนาอีเลิร์นนิง และการเรียนรู้บน

รหัสวิชา7093501   ชื่อวิชา  การพัฒนาอีเลิร์นนิง และการเรียนรู้บน

Modified 26 June 2020

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโมไบล์

รหัสวิชา7123405   ชื่อวิชา  การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโมไบล์

Modified 26 June 2020

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ

รหัสวิชา7124303   ชื่อวิชา  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ

Modified 26 June 2020

การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา7054901   ชื่อวิชา   การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

การสอนคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา 7094804  ชื่อวิชา  การสอนคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ

Modified 26 June 2020

การสัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

รหัสวิชา7134901   ชื่อวิชา  การสัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

Modified 26 June 2020

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

รหัสวิชา 7121202  ชื่อวิชา  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

Modified 26 June 2020

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา7093401   ชื่อวิชา   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

การสื่อสารและหลักการสอนคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา7094801   ชื่อวิชา  การสื่อสารและหลักการสอนคอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

รหัสวิชา7093404   ชื่อวิชา  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

Modified 26 June 2020

การออกแบบเชิงเสมือน

รหัสวิชา7123707   ชื่อวิชา  การออกแบบเชิงเสมือน

Modified 26 June 2020

การออกแบบและการบริหารเครือข่าย

รหัสวิชา 7113701  ชื่อวิชา  การออกแบบและการบริหารเครือข่าย

1 Courses
View all courses

Modified 26 June 2020

การออกแบบและพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา

รหัสวิชา7093503   ชื่อวิชา  การออกแบบและพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา

Modified 26 June 2020

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

รหัสวิชา 7093507  ชื่อวิชา  การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์