Skip to main content

2 Courses

Teacher: สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ สอนโดย ผศ.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

รหัสวิชา 7054901 ชื่อรายวิชา การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์
สอนโดย ผศ.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

Teacher: นันทิรา ธีระนันทกุล

การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ สอนโดย อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

รหัสวิชา 7054901 ชื่อรายวิชา การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์
สอนโดย อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล