Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

เทคโนโลยีสื่อประสมสำหรับสำนักงาน

รหัสวิชา7133303   ชื่อวิชา  เทคโนโลยีสื่อประสมสำหรับสำนักงาน

Modified 26 June 2020

ปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 7094803  ชื่อวิชา  ปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการสำนักงานขั้นสูง

รหัสวิชา7132304   ชื่อวิชา  โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการสำนักงานขั้นสูง

Modified 26 June 2020

ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 7011702  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 7101501  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 7091101  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

ระบบจัดการฐานข้อมูล

รหัสวิชา7103401   ชื่อวิชา  ระบบจัดการฐานข้อมูล

Modified 26 June 2020

ระบบชาญฉลาด

รหัสวิชา 7103201   ชื่อวิชา  ระบบชาญฉลาด

Modified 26 June 2020

ระบบปฏิบัติการ

รหัสวิชา 7102201  ชื่อวิชา  ระบบปฏิบัติการ

Modified 16 August 2022

วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์

รหัสวิชา 7091201  ชื่อวิชา  วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์

Modified 26 June 2020

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 7102101  ชื่อวิชา  สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

สถิติสำหรับคอมพิวเตอร์ประยุกต์

รหัสวิชา 7122102  ชื่อวิชา  สถิติสำหรับคอมพิวเตอร์ประยุกต์

Modified 26 June 2020

หลักการและการโปรแกรมเชิงวัตถุ

รหัสวิชา 7102301   ชื่อวิชา  หลักการและการโปรแกรมเชิงวัตถุ

Modified 26 June 2020

หลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา7121101   ชื่อวิชา  หลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

รหัสวิชา 7131101  ชื่อวิชา  หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

Modified 26 June 2020

หลักการวิศวกรรมเครือข่ายและ

รหัสวิชา 7111201  ชื่อวิชา  หลักการวิศวกรรมเครือข่ายและ

Modified 26 June 2020

หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 7101201  ชื่อวิชา  หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมเครือข่ายและ

รหัสวิชา 7114903  ชื่อวิชา  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมเครือข่ายและ

Modified 26 June 2020

หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1

รหัสวิชา 7123903  ชื่อวิชา  หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1