Skip to main content

0 Courses

Modified 25 June 2020

กฎหมายอุตสาหกรรม

รหัสวิชา5512204   ชื่อวิชา กฎหมายอุตสาหกรรม

Modified 1 March 2023

กรรมวิธีการผลิต

รหัสวิชา 5521108 ชื่อรายวิชา กรรมวิธีการผลิต

Modified 25 June 2020

กลศาสตร์ของไหล

รหัสวิชา 5542507  ชื่อวิชา กลศาสตร์ของไหล

Modified 25 June 2020

กลศาสตร์ของไหล 1

รหัสวิชา5592601   ชื่อวิชา กลศาสตร์ของไหล 1

Modified 25 June 2020

กลศาสตร์เครื่องจักรกล 1

รหัสวิชา5593401   ชื่อวิชา กลศาสตร์เครื่องจักรกล 1

Modified 3 July 2020

กลศาสตร์วัสดุ

รหัสวิชา 5542505 ชื่อวิชา กลศาสตร์วัสดุ 

Modified 25 June 2020

กลศาสตร์วัสดุ 2

รหัสวิชา5592402   ชื่อวิชา กลศาสตร์วัสดุ 2

Modified 25 June 2020

กลศาสตร์วิศวกรรม 1

รหัสวิชา5591120   ชื่อวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม 1

Modified 25 June 2020

กายวิภาคเชิงกล

รหัสวิชา5661501   ชื่อวิชา กายวิภาคเชิงกล

Modified 25 June 2020

การเขียนแบบเบื้องต้น

รหัสวิชา 5661102  ชื่อวิชา การเขียนแบบเบื้องต้น

Modified 25 June 2020

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รหัสวิชา5531103   ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Modified 25 June 2020

การควบคุมกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา5513204   ชื่อวิชา การควบคุมกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม

Modified 25 June 2020

การควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

รหัสวิชา 5512101  ชื่อวิชา การควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

Modified 25 June 2020

การจัดการบำรุงรักษาสำหรับงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา5544202   ชื่อวิชา การจัดการบำรุงรักษาสำหรับงานอุตสาหกรรม

Modified 25 June 2020

การจัดการพลังงานในระบบขนส่ง

รหัสวิชา5543403   ชื่อวิชา การจัดการพลังงานในระบบขนส่ง

Modified 25 June 2020

การจัดองค์ประกอบศิลป์

รหัสวิชา5661302   ชื่อวิชา การจัดองค์ประกอบศิลป์

Modified 25 June 2020

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา 5544801  ชื่อวิชา การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

Modified 25 June 2020

การเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพ

รหัสวิชา5514801   ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพ