ไปยังเนื้อหาหลัก

0 รายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล

รหัสวิชา8013107   ชื่อวิชา  กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ

รหัสวิชา9884417   ชื่อวิชา  กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ

1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

รหัสวิชา09881101   ชื่อวิชา  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

กายวิภาคศาสตร์สำหรับพยาบาล

รหัสวิชา 8015001  ชื่อวิชา  กายวิภาคศาสตร์สำหรับพยาบาล

1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ

รหัสวิชา09883408   ชื่อวิชา  การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

รหัสวิชา09884801   ชื่อวิชา  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การนวดไทย 1

รหัสวิชา8032501   ชื่อวิชา  การนวดไทย 1

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การนวดไทย 3

รหัสวิชา 8033503  ชื่อวิชา  การนวดไทย 3

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การบรรเทาสาธารณภัย

รหัสวิชา09883303   ชื่อวิชา  การบรรเทาสาธารณภัย

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การบริหารงานสาธารณสุข

รหัสวิชา09884306   ชื่อวิชา  การบริหารงานสาธารณสุข

1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 27 August 2021

การบริหารทางการพยาบาล

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การประเมินภาวะสุขภาพ

รหัสวิชา8016601   ชื่อวิชา  การประเมินภาวะสุขภาพ

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การผดุงครรภ์ไทย 1

รหัสวิชา8033601   ชื่อวิชา  การผดุงครรภ์ไทย 1

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย

รหัสวิชา8034703   ชื่อวิชา  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย

รหัสวิชา 8034701  ชื่อวิชา  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2

รหัสวิชา 8013302  ชื่อวิชา  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  2

แก้ไขแล้ว 30 August 2021

การพยาบาลผู้สูงอายุ

รหัสวิชา 8016102 ชื่อวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ