Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา 2552901  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

Modified 26 June 2020

ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการ

รหัสวิชา 9743403  ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการ 

Modified 26 June 2020

ภูมิปัญญาไทย

รหัสวิชา 2533105  ชื่อวิชา  ภูมิปัญญาไทย

Modified 2 July 2020

ภูมิศาสตร์กายภาพ

รหัสวิชา 2541101 ชื่อรายวิชา ภูมิศาสตร์กายภาพ

Modified 26 June 2020

ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์

รหัสวิชา 2543101  ชื่อวิชา  ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์

Modified 26 June 2020

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา 2500104  ชื่อวิชา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

Modified 26 June 2020

ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน

รหัสวิชา 2533301  ชื่อวิชา  ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน

Modified 26 June 2020

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

รหัสวิชา  2552303 ชื่อวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

Modified 19 July 2022

ระบบเสียงภาษาจีน

รหัสวิชา 1571101  ชื่อวิชา ระบบเสียงภาษาจีน

Modified 26 June 2020

ระบบเสียงภาษาจีน

รหัสวิชา  1571101 ชื่อวิชา  ระบบเสียงภาษาจีน

Modified 26 June 2020

ระบำโบราณคดี

รหัสวิชา 2022202  ชื่อวิชา  ระบำโบราณคดี

Modified 26 June 2020

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา 2554901  ชื่อวิชา  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

Modified 26 June 2020

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

รหัสวิชา 2532901  ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

Modified 26 June 2020

โลกาภิวัตน์ ประชาธิปไตย และการวิเคราะห์สังคมไทย

รหัสวิชา 2593105  ชื่อวิชา  โลกาภิวัตน์ ประชาธิปไตย และการวิเคราะห์สังคมไทย

Modified 26 June 2020

โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รหัสวิชา1744210   ชื่อวิชา  โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Modified 26 June 2020

วรรณกรรมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา1544210  ชื่อวิชา วรรณกรรมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม