ไปยังเนื้อหาหลัก

2 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: จินตนา วิบูลย์ศิริกุล

การแปรรูปอาหาร 1 สอนโดย รศ. ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล และคณะ

รหัสวิชา 5072302 ชื่อวิชา การแปรรูปอาหาร 1
สอนโดย รศ. ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล และคณะ

อาจารย์: บำเพ็ญ นิ่มเขียน

การแปรรูปอาหาร 1 สอนโดย ผศ.บำเพ็ญ นิ่มเขียน

รหัสวิชา 5072302 ชื่อวิชา การแปรรูปอาหาร 1
สอนโดย ผศ. บำเพ็ญ นิ่มเขียน