Skip to main content

1 Courses

Teacher: อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร สอนโดย ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

รหัสวิชา 5073401 ชื่อวิชา พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร
สอนโดย ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล