Skip to main content

2 Courses

กฎหมายสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

กฎหมายมหายสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ สอนโดย อาจารย์เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

รหัสวิชา 2551501 ชื่อรายวิชา กฎหมายมหายสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
สอนโดย อาจารย์เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

Teacher: วรรณีศา สีฟ้า

กฎหมายสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ สอนโดย ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา สีฟ้า

รหัสวิชา 2551501 ชื่อวิชา กฎหมายสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
สอนโดย ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา สีฟ้า