Skip to main content

3 Courses

กฎหมายมหาชนสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

กฎหมายมหาชนสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ สอนโดยอาจารย์เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

รหัสวิชา 255140259 ชื่อรายวิชา กฎหมายมหาชนสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
สอนโดยอาจารย์เทิดศักดิ์    ทองแย้ม

Teacher: วรรณีศา สีฟ้า

กฎหมายมหาชนสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ สอนโดย ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา สีฟ้า

รหัสวิชา 2551502 ชื่อวิชา กฎหมายมหาชนสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
สอนโดย ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา สีฟ้า

Teacher: รัฐ กันภัย

กฎหมายมหาชนสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ สอนโดย อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

รหัสวิชา 2551502 ชื่อวิชา กฎหมายมหาชนสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
สอนโดย อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย