Skip to main content

2 Courses

Teacher: วรรณีศา สีฟ้า

กฎหมายมหาชนสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ สอนโดย ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา สีฟ้า

รหัสวิชา 2551502 ชื่อวิชา กฎหมายมหาชนสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
สอนโดย ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา สีฟ้า

Teacher: รัฐ กันภัย

กฎหมายมหาชนสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ สอนโดย อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

รหัสวิชา 2551502 ชื่อวิชา กฎหมายมหาชนสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
สอนโดย อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย