Skip to main content

1 Courses

Teacher: วรรณีศา สีฟ้า

กฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น สอนโดย ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา สีฟ้า

รหัสวิชา 2552501 ชื่อวิชา กฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น
สอนโดย ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา สีฟ้า