Skip to main content

3 Courses

Teacher: วิภวานี เผือกบัวขาว

กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ สอนโดย ผศ. ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว

รหัสวิชา 2554305 ชื่อวิชา กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่
สอนโดย ผศ. ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว

Teacher: เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ สอนโดย อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

รหัสวิชา 2554305 ชื่อวิชา กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่
สอนโดย อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

Teacher: เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ สอนโดย อ.ดร.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

รหัสวิชา 2554305 ชื่อรายวิชา กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
สอนโดย อ.ดร.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล