Skip to main content

1 Courses

Teacher: วรรณวณัช นงนุชTeacher: มลทิชา แจ่มจันทร์

การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สอนโดย อ.วรรณวณัช นงนุช

รหัสวิชา 9744303 ชื่อวิชา การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
สอนโดย อ.วรรณวณัช นงนุช