Skip to main content

1 Courses

Teacher: อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม สอนโดย อ. ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์

รหัสวิชา 1744108 ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สอนโดย อ. ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์