Skip to main content

1 Courses

Teacher: จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน

การจัดการแสดงวิพิธทัศนา สอนโดย อ.จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน

รหัสวิชา 2024601 ชือวิชา การจัดการแสดงวิพิธทัศนา
เดิม รหัสวิชา 2023101  ชื่อวิชา การจัดการนาฏยการแสดง

สอนโดย อ.จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน