Skip to main content

4 Courses

Teacher: กมลาลักษณ์ นวมสำลี

การขับร้อง สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลาลักษณ์ นวมสำลี

รหัสวิชา 2032330 ชื่อรายวิชา การขับร้อง
สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลาลักษณ์ นวมสำลี

Teacher: ภาสกร ภู่ประภา

การขับร้อง สอนโดย อาจารย์ภาสกร ภู่ประภา

รหัสวิชา 2032330 ชื่อรายวิชา การขับร้อง
สอนโดย อาจารย์ภาสกร ภู่ประภา

การขับร้อง

การขับร้อง สอนโดย อ.ปกป้อง ขำประเสริฐ

รหัสวิชา 2032330 ชื่อวิชา การขับร้อง
สอนโดย อ.ปกป้อง ขำประเสริฐ

Teacher: สมบัติ ไวยรัช

การขับร้อง สอนโดย อ.สมบัติ ไวยรัช

รหัสวิชา 2032330 การขับร้อง สอนโดย อ.สมบัติ ไวยรัช