Skip to main content

2 Courses

Teacher: ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

การจัดการภาครัฐ สอนโดย รศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

รหัสวิชา 2552201 ชื่อรายวิชา การจัดการภาครัฐ
สอนโดย รศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

Teacher: สรัญพัทธ์ เอี๊ยวเจริญ

การจัดการภาครัฐ สอนโดย อ.สรัญพัทธ์ เอี๊ยวเจริญ

รหัสวิชา 2552201 ชื่อวิชา การจัดการภาครัฐ
สอนโดย อ.สรัญพัทธ์ เอี๊ยวเจริญ