Skip to main content

2 Courses

การจัดการธุรกิจการบิน

การจัดการธุรกิจสายการบิน สอนโดย นายพิชรุจน์ เปี้ยวน้อย

รหัสวิชา 9743301 ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจสายการบิน
สอนโดย นายพิชรุจน์ เปี้ยวน้อย

Teacher: รัศมี อิสลาม

การจัดการธุรกิจการบิน สอนโดย อ.รัศมี อิสลาม

รหัสวิชา 9743301 ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจการบิน
สอนโดย อ.รัศมี อิสลาม