Skip to main content

6 Courses

Teacher: กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สอนโดย อาจารย์กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ

รหัสวิชา 2014801 ชื่อรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สอนโดย อาจารย์กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ

Teacher: ดารัณ พราหมณ์แก้วTeacher: ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์Teacher: วรรณีศา สีฟ้า

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สอนโดย ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา สีฟ้า

รหัสวิชา 2553801 ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สอนโดย ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา สีฟ้า

Teacher: ดารัณ พราหมณ์แก้ว

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สอนโดย อ. ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว

รหัสวิชา 2553801 ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สอนโดย อ. ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว

Teacher: เขมา แฉ่งฉายา

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สอนโดย อ.เขมา แฉ่งฉายา

รหัสวิชา 2014801 ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สอนโดย อ.เขมา แฉ่งฉายา

Teacher: มนธนัตถ์ สินทร

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สอนโดย อ. ดร.มนธนัตถ์ สินทร

รหัสวิชา 1574801 ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สอนโดย อ. ดร.มนธนัตถ์ สินทร

Teacher: สุภาพร อรุณะวงศา

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สอนโดย อ.สุภาพร อรุณะวงศา

รหัสวิชา 1574801 ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สอนโดย อ.สุภาพร อรุณะวงศา