Skip to main content

2 Courses

Teacher: เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาลTeacher: วิภวานี เผือกบัวขาว

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สอนโดย ผศ. ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว, อ.ดร.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

รหัสวิชา 2552203 ชื่อวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สอนโดย ผศ. ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว,  อ.ดร.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สอนโดย อ.ดร.นาวาตรีสงคราม สมณวัฒนา

รหัสวิชา 2552203 ชื่อวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สอนโดย อ.ดร.นาวาตรีสงคราม สมณวัฒนา