Skip to main content

3 Courses

Teacher: วิภวานี เผือกบัวขาว

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สอนโดย ผศ. ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว

รหัสวิชา 2552203 ชื่อวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สอนโดย ผศ. ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สอนโดย อ.ดร.นาวาตรีสงคราม สมณวัฒนา

รหัสวิชา 2552203 ชื่อวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สอนโดย อ.ดร.นาวาตรีสงคราม สมณวัฒนา

Teacher: เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สอนโดย อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

รหัสวิชา 2552203 ชื่อวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สอนโดย อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล