Skip to main content

5 Courses

Teacher: ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

การบริหารราชการแผ่นดิน สอนโดย รศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

รหัสวิชา 2552102 ชื่อรายวิชา การบริหารราชการแผ่นดิน
สอนโดย รศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

Teacher: ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์

การบริหารราชการแผ่นดิน สอนโดย ผศ.ดร.ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์

รหัสวิชา 2552102 ชื่อรายวิชา การบริหารราชการแผ่นดิน
สอนโดย ผศ.ดร.ณัชชานุช  พิชิตธนารัตน์

การบริหารราชการแผ่นดิน

การบริหารราชการแผ่นดิน สอนโดย อาจารย์เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

รหัสวิชา 2552102 ชื่อรายวิชา การบริหารราชการแผ่นดิน
สอนโดย อาจารย์เทิดศักดิ์    ทองแย้ม

Teacher: รัฐ กันภัย

การบริหารราชการแผ่นดิน สอนโดย อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

รหัสวิชา 2552301 ชื่อวิชา การบริหารราชการแผ่นดิน
สอนโดย อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

Teacher: สรัญพัทธ์ เอี๊ยวเจริญ

การบริหารราชการแผ่นดิน สอนโดย อ.สรัญพัทธ์ เอี๊ยวเจริญ

รหัสวิชา 2552301 ชื่อวิชา การบริหารราชการแผ่นดิน
สอนโดย อ.สรัญพัทธ์ เอี๊ยวเจริญ