Skip to main content

1 Courses

Teacher: เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

การจัดการองค์การสมัยใหม่ สอนโดย อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

รหัสวิชา 2553204 ชื่อวิชา การจัดการองค์การสมัยใหม่
สอนโดย อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล