Skip to main content

3 Courses

การจัดการองค์การสมัยใหม่

การจัดองค์การสมัยใหม่ สอนโดย อาจารย์เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

รหัสวิชา 2553204 ชื่อรายวิชา การจัดองค์การสมัยใหม่
สอนโดย อาจารย์เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

Teacher: วรรณีศา สีฟ้า

การจัดการองค์กรสมัยใหม่ สอนโดย ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.วรรณีศา สีฟ้า

รหัสวิชา 2553204 ชื่อรายวิชา การจัดการองค์กรสมัยใหม่
สอนโดย ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.วรรณีศา สีฟ้า

Teacher: เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

การจัดการองค์การสมัยใหม่ สอนโดย อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

รหัสวิชา 2553204 ชื่อวิชา การจัดการองค์การสมัยใหม่
สอนโดย อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล