Skip to main content

1 Courses

การฝึกทักษะบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน

การฝึกทักษะบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน สอนโดย อ.ใหม่ สองภาษา 1 และคณะ

รหัสวิชา 9744501 ชื่อวิชา การฝึกทักษะบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน
สอนโดย อ.ใหม่ สองภาษา 1 และคณะ