Skip to main content

1 Courses

Teacher: ปรัชญา ปานเกตุ

การวิจักษณ์อรรถรสทางวรรณคดี สอนโดย ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

รหัสวิชา 1544217 ชื่อวิชา การวิจักษณ์อรรถรสทางวรรณคดี
สอนโดย ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ