Skip to main content

2 Courses

Teacher: ปิยวรรณ คุสินธุ์

การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ: ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน สอนโดย อ.ปิยวรรณ คุสินธุ์

รหัสวิชา 1633401-59 ชื่อวิชา การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ: ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
สอนโดย อ.ปิยวรรณ คุสินธุ์

Teacher: สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ

การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สอนโดย ผศ.สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ

รหัสวิชา 1632402 ชื่อวิชา การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
สอนโดย ผศ.สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ