Skip to main content

2 Courses

Teacher: นิสากร คุณวงศ์

การวางแผนดำเนินงานและการจัดการธุรกิจนำเที่ยว สอนโดย อาจารย์นิสากร คุณวงศ์

รหัสวิชา 9743206 ชื่อรายวิชา การวางแผนดำเนินงานและการจัดการธุรกิจนำเที่ยว
สอนโดย อาจารย์นิสากร คุณวงศ์

Teacher: อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์

การวางแผนการดำเนินงานและการจัดรายการนำเที่ยว สอนโดย อ. ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์

รหัสวิชา 1742203 ชื่อวิชา การวางแผนการดำเนินงานและการจัดรายการนำเที่ยว
สอนโดย อ. ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์