Skip to main content

2 Courses

Teacher: วิภวานี เผือกบัวขาว

การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ สอนโดย ผศ. ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว

รหัสวิชา 2553311 ชื่อวิชา การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
สอนโดย ผศ. ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว

Teacher: ดรุณี ทิพย์ปลูก

การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ สอนโดย อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

รหัสวิชา 2553311 ชื่อวิชา การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
สอนโดย อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก