Skip to main content

3 Courses

Teacher: อภิรัตน์ อุดมทรัพย์

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ สอนโดย อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ อุดมทรัพย์

รหัสวิชา 2554301 ชื่อรายวิชา การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
สอนโดย อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ อุดมทรัพย์

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ สอนโดย อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

รหัสวิชา 2554301 ชื่อวิชา การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
สอนโดย อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

Teacher: ธนัฏฐา ขนอม

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ สอนโดย อ.ธนัฏฐา ขนอม

รหัสวิชา 2554301 ชื่อวิชา การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
สอนโดย อ.ธนัฏฐา ขนอม