Skip to main content

2 Courses

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ สอนโดย อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

รหัสวิชา 2554301 ชื่อวิชา การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
สอนโดย อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ สอนโดย อ.ธนัฏฐา ขนอม

รหัสวิชา 2554301 ชื่อวิชา การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
สอนโดย อ.ธนัฏฐา ขนอม