Skip to main content

2 Courses

Teacher: วัชระ เย็นเปรม

การวิจัยเบื้องต้นทางการสอนภาษา สอนโดย อาจารย์วัชระ เย็นเปรม

รหัสวิชา 1553901 ชื่อรายวิชา การวิจัยเบื้องต้นทางการสอนภาษา
สอนโดย อาจารย์วัชระ เย็นเปรม

การวิจัยเบื้องต้นทางการสอนภาษา

การวิจัยเบื้องต้นทางการสอนภาษา สอนโดย ผศ. ดร.สุทัศน์ นาคจั่น

รหัสวิชา 1554902 ชื่อวิชา การวิจัยเบื้องต้นทางการสอนภาษา
สอนโดย ผศ. ดร.สุทัศน์ นาคจั่น