Skip to main content

1 Courses

Teacher: กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติTeacher: นันทิยา ดอนเกิดTeacher: กาญจนี มฤคทัตTeacher: ภัทรา อัตตวิริยะสกุลTeacher: เขมา แฉ่งฉายา

โครงการพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ สอนโดย อ.เขมา แฉ่งฉายา อ.กาญจนี มฤคทัต อ.นันทิยา ดอนเกิด อ.ภัทรา อัตตวิริยะสกุล และอ.กิตติพันธ์ ชินวรรณโชติ

รหัสวิชา 2014901 ชื่อรายวิชา โครงการพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ
สอนโดย อ.เขมา แฉ่งฉายา อ.กาญจนี มฤคทัต อ.นันทิยา ดอนเกิด อ.ภัทรา อัตตวิริยะสกุล และอ.กิตติพันธ์ ชินวรรณโชติ