Skip to main content

2 Courses

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับกฎหมาย สอนโดย อาจารย์ ดร.พีรพล สิมมา

รหัสวิชา 2340310 ชื่อวิชา ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
สอนโดย อาจารย์ ดร.พีรพล สิมมา

Teacher: ทัศนัย ทั่งทอง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย สอนโดย ผศ.ทัศนัย ทั่งทอง

รหัสวิชา 2340310 ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
สอนโดย ผศ.ทัศนัย ทั่งทอง