Skip to main content

2 Courses

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ สอนโดย อ.ศุภณัฐ บุญสด

รหัสวิชา 2564707 ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
สอนโดย อ.ศุภณัฐ บุญสด

Teacher: กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ สอนโดย อ.กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์

รหัสวิชา 2564707 ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
สอนโดย อ.กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์