Skip to main content

4 Courses

ทักษะการรู้สารสนเทศ

ทักษะการรู้สารสนเทศ สอนโดย ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกุล

รหัสวิชา 1520101 ทักษะการรู้สารสนเทศ 
สอนโดย ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกุล

ทักษะการรู้สารสนเทศ

ทักษะการรู้สารสนเทศ สอนโดย ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกุล และคณะ

รหัสวิชา 1520101 ทักษะการรู้สารสนเทศ 
สอนโดย ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกุล และคณะ

Teacher: สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

ทักษะการรู้สารสนเทศ สอนโดย อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

รหัสวิชา 1520101 ชื่อวิชา ทักษะการรู้สารสนเทศ
สอนโดย อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

Teacher: ปิยวรรณ คุสินธุ์

ทักษะการรู้สารสนเทศ สอนโดย อ.ปิยวรรณ คุสินธุ์

รหัสวิชา 1520101 ทักษะการรู้สารสนเทศ
สอนโดย อ.ปิยวรรณ คุสินธุ์