Skip to main content

2 Courses

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก สอนโดย อ.เสฏฐวุฒิ แก้วดี

รหัสวิชา 2031102 ชื่อวิชา ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
สอนโดย อ.เสฏฐวุฒิ แก้วดี

Teacher: ภาสกร ภู่ประภา

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก สอนโดย อ.ภาสกร ภู่ประภา

รหัสวิชา 2031102 ชื่อวิชา ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
สอนโดย อ.ภาสกร ภู่ประภา