Skip to main content

2 Courses

Teacher: ปราชญา สายสุข

ทักษะการรวมวงดนตรี สอนโดย อ. ดร.ปราชญา สายสุข

รหัสวิชา 2032401ชื่อวิชา ทักษะการรวมวงดนตรี
สอนโดย อ. ดร.ปราชญา สายสุข

Teacher: ภาสกร ภู่ประภา

ทักษะการรวมวงดนตรี สอนโดย อ.ภาสกร ภู่ประภา

รหัสวิชา 2032401 ชื่อวิชา ทักษะการรวมวงดนตรี
สอนโดย อ.ภาสกร ภู่ประภา