Skip to main content

4 Courses

Teacher: ประสิทธิ์ คำพล

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม สอนโดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ คำพล

รหัสวิชา 2221310 ชื่อวิชา จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
สอนโดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ คำพล

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม สอนโดย ผศ. ดร.กอบกุล วิศิษฎ์สรศักดิ์

รหัสวิชา 2221310 ชื่อวิชา จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
สอนโดย ผศ. ดร.กอบกุล วิศิษฎ์สรศักดิ์

Teacher: ญาวิณีย์ รักพาณิชย์

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม สอนโดย อ.ญาวิณีย์ รักพาณิชย์

รหัสวิชา 2221310 ชื่อวิชา จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
สอนโดย อ.ญาวิณีย์ รักพาณิชย์

Teacher: รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม สอนโดย อ.รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

รหัสวิชา 2221310 ชื่อวิชา จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
สอนโดย อ.รัฐวรรณ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา