Skip to main content

1 Courses

Teacher: ญาวิณีย์ รักพาณิชย์

จริยธรรมสำหรับนักพัฒนาชุมชนและสังคม สอนโดย ผศ.ญาวิณีย์ รักพาณิชย์

รหัสวิชา 2532201 ชื่อวิชา จริยธรรมสำหรับนักพัฒนาชุมชนและสังคม
สอนโดย ผศ.ญาวิณีย์ รักพาณิช