Skip to main content

1 Courses

Teacher: กฤษดา ตั้งชวาล

เตรียมฝึกสหกิจศึกษา สอนโดย อ. ดร.กฤษดา ตั้งชวาล และ อ.ชนัยกานต์ เปี่ยมสง่า

รหัสวิชา 9742601 ชื่อวิชา เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
สอนโดย อ. ดร.กฤษดา ตั้งชวาล และ อ.ชนัยกานต์ เปี่ยมสง่า