Skip to main content

3 Courses

Teacher: กิตตินันท์ บุญรอด

ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต สอนโดย อ. ดร.กิตตินันท์ บุญรอด

รหัสวิชา 2310010 ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
สอนโดย อ. ดร.กิตตินันท์ บุญรอด

Teacher: ฐิติมา สุวรรณชาติ

ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต สอนโดย อ.ฐิติมา สุวรรณชาติ

รหัสวิชา 2310010 ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
 สอนโดย อ.ฐิติมา สุวรรณชาติ

Teacher: พนัส ชัยรัมย์

ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต สอนโดย อ.พนัส ชัยรัมย์

รหัสวิชา 2310010 ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
สอนโดย อ.พนัส ชัยรัมย์