Skip to main content

2 Courses

แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ สอนโดย ผศ. ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

รหัสวิชา 2551201 ชื่อวิชา แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
สอนโดย อ. ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว

Teacher: ดารัณ พราหมณ์แก้ว

แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ สอนโดย อ. ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว

รหัสวิชา 2551201 ชื่อวิชา แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
สอนโดย อ. ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว